Providergeräte bei Internetprodukten (Vodafone BW/Hessen/NRW (ehem. Unitymedia))